Simple GUI Extension for BlueJ

czech english


Manuál:


Instalace a požadavky

Vyžaduje JDK 1.7+

Skopírujte GUI_Extension.jar do jednoho z následujících adresářů, podle použití:

Pro všechny uživatele:

 • <BLUEJ_HOME>/lib/extensions (Unix)
 • <BLUEJ_HOME>\lib\extensions (Windows),
 • <BLUEJ_HOME>/BlueJ.app/Contents/Resources/Java/extensions (Mac OS)

Pro jednotlivé uživatele:

 • <BLUEJ_HOME>/.bluej/extensions (Unix)
 • <BLUEJ_HOME>\bluej\extensions (Windows)
 • <BLUEJ_HOME>/Library/Preferences/org.bluej/extensions (Mac OS)

Uživatelské rozhraní aplikace

Spuštění

Popis rozhraní

 1. Dostupné komponenty.
 2. Tabulka pro editaci vlastností a eventů.
 3. Panel umožňující přepínání mezi designem, náhledem kódu a návrhem menu.
 4. Combo Box pro výběr vložené komponenty.
 5. Plátno pro vkládání komponent.

Dostupné komponenty

 • JButton
 • JComboBox
 • JEditorPane
 • JCheckBox
 • JLabel
 • JList
 • JPanel
 • JPasswordField
 • JRadioButton
 • JTextArea
 • JTextFieldArea

Spuštění aplikace

Po spuštění prostředí BlueJ a otevření projektu, je doplněk přístupný v menu Tools (Nástroje) pod názvem "Simple GUI Extension".

Spuštění

Vkládání a mazání komponent

Komponenty se vkládají pomocí 'drag and drop' na hlavní plátno.

vkládání
Aplikace dovoluje vkládat komponenty do sebe. To znamená, že pokud vložíme panel, můžeme do něj vkládat další komponenty, včetně dalšího panelu.

Smazání komponenty je možno udělat dvěma způsoby:
 • klávesou DELETE
 • přes pop-up menu na pravém tlačítku myši.
pop-up menu

Nastavení vlastností komponent

Po vložení komponenty na plátno se automaticky aktualizuje tabulka vlastností.

Tabulka vlastností
Tabulka obsahuje možnost editace základních vlastností, jako jsou:
 • Jméno komponenty – dále použito při generování kódu jako název proměnné.
 • Umístění komponenty na plátně.
 • Velikost komponenty.
 • Barvu pozadí komponenty.
 • Barvu popředí komponenty.
 • Informaci o rodičovském prvku.
 • Možnost povolení nebo zakázání komponenty.
 • Nastavení fontu písma, jeho velikosti a řezu.
 • Text komponenty pokud to komponenta dovoluje.
 • Viditelnost komponenty.

Vlastnosti velikost, barva pozadí a popředí se zadávají pomocí číselné hodnoty oddělené středníkem. Kontértní písmo se zadává jeho názvem, typem řezu a jeho velikostí - opět oddělené středníkem.

Povolení a zakázání komponenty je umožněno kliknutím v buňce tabulky, stejně tak i zviditelnění a skrytí dané komponenty. Pokud komponentu zneviditelníme a klikneme jinam, těžko už ji najdeme. Proto máme k dispozici Combo Box s přehledem komponent, kde ji můžeme opět vybrat. Při výběru komponenty se zobrazí její vlastnosti v tabulce, takže ji můžeme opět znovu zviditelnit.

Nastavení vlastností pomocí myši a klávesnice

Pomocí myši mužeme měnit určíté vlastnoti, jako je poloha a velikost koponenty a přes pravé menu barvu jejího popředí a pozadí.
Změna velikosti je přístupna po najetí do pravého dolního rohu komponenty.

Pomocí klávesnice pak můžeme komponentu smazat, nebo posunovat šipkami.

Pohyb komponenty Změna velikosti

Nastavení událostí (eventů)

Po označení komponenty stačí přepnout v tabulce vlastností na druhý panel s názvem Events, pro kterou se budou události registrovat.

Tabulka eventů

Po vybrání události stiskneme tlačítko [...] a objeví se okno s dialogem, kam vložíme název metody, která se bude provádět při dané akci. Pokud by byl název metody již použit, aplikace to oznámí.

Tvorba menu

Spuštění

Aplikace dovoluje generovat menu a to za pomoci stromové struktury.

Tato struktura byla zvolna z důvodu přehlednosti a jednoduché obsluhy. Každý název by měl v menu existovat pouze jednou. Pokud při vložení bude zaznamenáno, že položka menu již existuje (velká a malá písmena nehrají rozdíl), bude uživatel upozorněn pomocí zprávy.

Položky menu lze přejmenovat a to buď jedním kliknutím a vyčkáním, pomocí klávesy F2 nebo přes menu na pravém tlačítku myši.

Jednotlivým polžkám v menu lze nastavit klávesové zkratky pomocí vybrání masky, jako je CTRL, ALT nebo SHIFT + akční kláveso. Při změně se utomaticky provede i uložení.

Vygenerované menu

Pro separátor stačí v menu vložit položku s pomlčkou.

Generování kódu

K automatickému generování kódu dochází ve dvou případech:

 1. při ukládání kódu do souboru,
 2. při změně na záložku 'Code'.

Generování kódu je jednosměrná záležitost tzn., že pokud uděláme úpravu v kódu, ta se neprojeví v designu. Stejně tak jakýkoliv dopsaný text v náhledu kódu bude vymazán.

Vlastní kód, včetně obsahu obslužných procedur, doplňujte až po uložení v prostředí BlueJ!

Název cprojektu, jakož i uložené třídy je přebrán od názvu plátna, na které se komponenty vkládají. Jeho název je názvem celého projektu, jakož i uložené třídy.

Některé vlastnosti by vůbec nemusely být použity, ale vzhledem k tomu, že aplikace má sloužit začínajícím programátorům, je na místě ukázat kompletní zápis kódu. Dále s ním mohou experimentovat dle svého uvážení.

Uložení kódu

Kód lze uložit přes nabídku "File -> Save" v panelu nástrojů nebo pomoci klávesové zkratky CTRL + S. Název třídy je převzán z názvu hlavního plátna. Pokud již třída existuje, zobrazí se hláška s upozorněním.

Po uložení kódu se aktualizuje prostředí BlueJ a uložená třída se objeví ve vizualizační části. Třídu je poté možno zkompilovat a spustit.

V současném stavu není možné do aplikace imporotvat dříve uložený projekt.
BlueJ
Katedra informatiky
webmaster: Tomáš Svatek ©2013
Datum poslední aktualizace: 17.10.2016
Source code